วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บน 3964 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ อยู่สุขสุวรรณ - บ้านนางสาวชนัฏดา วงศ์สุวรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคันคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวอารีรัตน์ ชาวเมือง หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยถนอมจิตร (ซอยกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเอนกบุญ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน จสอ.นิวัตน์ ดีวิเศษ - บ้านนายจรูญ เขตหลัก หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 8 หมู่ที่ 7 บ้านบำหรุ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านบำหรุ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง