วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน (คลองหัวสะพาน) หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อโคมไฟส่องสว่างพลักแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งเสาและตอม่อ หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพ่นสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง