วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2561
ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล (รถส่วนกลาง)
5  ก.ย. 2561
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
5  ก.ย. 2561
ค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
5  ก.ย. 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
5  ก.ย. 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5  ก.ย. 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
5  ก.ย. 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองของ อปท. (ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์)
5  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล (รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)