วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเอนกบุญ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน จสอ.นิวัตน์ ดีวิเศษ - บ้านนายจรูญ เขตหลัก หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 8 หมู่ที่ 7 บ้านบำหรุ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านบำหรุ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติก ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการขุดสระหนองแขม หมู่ที่ 3 บ้านตึกปืน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลองขวางในไปหาคลองขวางนอก หมู่ที่ 2 บ้านตึกปืน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง