องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส คนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน”


วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสมดุลย์ พากเพียรศิปล์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในกิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส คนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน” เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการนี้ นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการพนักงานและลูก้จางยึดถือ และปฏิบัติตามดังนี้

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดหลักความถูกต้อง

3. ไม่รับหรือให้สินบน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด

4. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน

พร้อมกันนี้ นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และร่วมปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประเทศชาติและประชาชน

2024-02-05
2023-12-21
2023-09-14
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23