องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

2024-02-05
2023-12-21
2023-09-14
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23