องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน การจัดทำถังขยะเปียก ไว้ใช้ในครัวเรือน พร้อมทั้งการนำขยะมาใช้ประโยชน์ จากการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนได้อย่างถูกต้องถูกวิธี และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

2024-02-05
2023-12-21
2023-09-14
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23