องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ วัดเรไร องค์การบริหารสว่นตำบลรอบเมือง โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลรอบเมือง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2022-03-11
2022-02-01
2021-08-06
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07