องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 
  อบรมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไ...
      

วันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินการจัดอบรมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล...

  การมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกั...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้า  และได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮ...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
      

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


แผ่นพับ... [ 2 ม.ค. 2562 ]
 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560