องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
 
  การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำ...
      

การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 วันที่ 7 ม...

  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562
      

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  18 มีนาคม 2562 ณ ...

  งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
      

งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560