องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]25
2 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]6
3 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]90
4 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 2 เม.ย. 2561 ]6
5 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 23 มี.ค. 2561 ]6
6 คลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.รอบเมือง [ 29 ม.ค. 2561 ]7
7 แผ่นพับ การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R [ 18 ม.ค. 2561 ]6
8 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย [ 12 ม.ค. 2561 ]6
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]89
10 แผ่นพับ มลพิษทางอากาศ [ 10 พ.ย. 2560 ]7
11 แผ่นพับ ในการป้องกันอัคคีภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]3
12 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]5
13 แผ่นพับ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2560 ]5
14 รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ต.ค. 2560 ]83
15 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2560 ]91
16 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]86
17 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2560 ]88
18 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]86