องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]22
2 ประกาศ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2562 ]106
3 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]101
4 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]61
5 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]151
6 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 2 เม.ย. 2561 ]80
7 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 23 มี.ค. 2561 ]44
8 คลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.รอบเมือง [ 29 ม.ค. 2561 ]63
9 แผ่นพับ การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R [ 18 ม.ค. 2561 ]56
10 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย [ 12 ม.ค. 2561 ]59
11 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]141
12 แผ่นพับ มลพิษทางอากาศ [ 10 พ.ย. 2560 ]38
13 แผ่นพับ ในการป้องกันอัคคีภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]37
14 แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 9 พ.ย. 2560 ]39
15 แผ่นพับ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2560 ]64
16 รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ต.ค. 2560 ]115
17 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2560 ]134
18 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]125
19 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2560 ]117
20 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]122