องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธาน โครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ที่มีบทบาทในการดำเนินการในตำบลสนับสนุนการหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับประโยชน์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อหน่วยงาน ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-01
2022-08-11