องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
 
 
  นายสมดุลย์   พากเพียรศิลป์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  

โทรศัพท์ 0-81945-5317
 
 
นายฉลอง   ถนัดรบ
นายอธิพัฒน์   แก่นโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
โทรศัพท์ 0-86839-1247 โทรศัพท์ 0-87602-2434
 
นายรัชชานนท์   ยิ้มประเสริฐ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
โทรศัพท์ 0-64953-5141     
นายพัทธโรจน์ วัฒนาธัญโรจน์ นายดำเนิน ยี่เฮง นายบุญเสริม ชมพันธ์
ที่ปรึกษา นายก อบต.รอบเมือง ที่ปรึกษา นายก อบต.รอบเมือง ที่ปรึกษา นายก อบต.รอบเมือง
 
 
 
นายวิจิตร   บุระมิ

นายเด่นพงษ์  เขียววงษ์จันทร์
ที่ปรึกษา นายก อบต.รอบเมือง
ที่ปรึกษา นายก อบต.รอบเมืองผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
       
  นางสาวณัฐพร   สมใจ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  

โทรศัพท์ 0-95192-9956
   
นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล
นางทิพวรรณ   นาคะเสถียร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-92967-3425 โทรศัพท์ 0-81761-7088

 

 
นายพิสิษฐ์   โสมรักษ์
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 0-81761-7088 โทรศัพท์ -