องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
สภา อบต.

 
 
  นายองอาจ   เพ็ชร์เหมือน  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  

โทรศัพท์ 0-88487-8671
 
 
นางสาวสมบูรณ์   จิตรสุภา
นางสาวณัฐพร   สมใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
โทรศัพท์ 0-84709-6196 โทรศัพท์ 0-95192-9956
 
 
นายวันชัย   บุตโต
นายวีระพงษ์   สมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 0-82208-7498 โทรศัพท์ 0-82210-3048
 
 
นายสมเดช   รอดสุข
นายวรทัศน์   แสงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 0-86039-2592 โทรศัพท์ 0-82214-6385
 
 
นางสาวประภาภร   ชีพสมทรง
นางจิรวัฒน์   อัญชลิสังกาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 0-62731-2332 โทรศัพท์ 0-81572-6384

นางหัสยา   พลชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 0-89722-9483