องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ตระการเจริญพร นายกฤดา โพธิ์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
 
นางสาวสุวรรณา วงษ์ยาปาน นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา สิบเอกหญิง ชนัญชิดา ชัยลังกา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
นายอุดร  เขียววงษ์จันทร์
นายยอดพุธ  นาคะเสถียร
นายกฤตณัท  ขำคง

 

นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     

นางสาวกนกนิภา  นิยมพงษ์ 

นางสาวละมัย  ขอพึ่ง 

นายกตัญญู  ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน คนงานทั่วไป