องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
สำนักปลัด

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
   
 
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ตระการเจริญพร นายกฤดา โพธิ์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
 
นางสาวสุวรรณา วงษ์ยาปาน นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา สิบเอกหญิง ชนัญชิดา ชัยลังกา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
นายอุดร  เขียววงษ์จันทร์
นายยอดพุธ  นาคะเสถียร
นายกฤตณัท  ขำคง

 

นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     

นางสาวกนกนิภา  นิยมพงษ์ 

นางสาวละมัย  ขอพึ่ง 

นายกตัญญู  ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน คนงานทั่วไป
     

-ว่าง- 

-ว่าง- 

-ว่าง- 
แม่บ้าน
...... ......