องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัด
     
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ตระการเจริญพร นายสิปปกร ยะระสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
นางสาวสุวรรณา วงษ์ยาปาน -ว่าง- -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปก.ชก. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
     
นายถาวร   เฟื่องสำรวจ นายยอดพุธ  นาคะเสถียร
นายกฤตณัท  ขำคง

นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     
 นางสาวละมัย  ขอพึ่ง

-ว่าง- 

-ว่าง- 
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน คนงานทั่วไป
     
 -ว่าง-       
คนงานทั่วไป