องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัด
     
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ตระการเจริญพร นายสิปปกร ยะระสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
นางสาวสุวรรณา วงษ์ยาปาน -ว่าง- สิบเอกหญิง ชนัญชิดา ชัยลังกา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปก.ชก. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
     
นายอุดร  เขียววงษ์จันทร์
นายยอดพุธ  นาคะเสถียร
นายกฤตณัท  ขำคง

 

นักการภารโรง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     

นางสาวกนกนิภา  นิยมพงษ์ 

นางสาวละมัย  ขอพึ่ง 

นายกตัญญู  ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน คนงานทั่วไป