องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัด
     
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ ตระการเจริญพร นายสิปปกร ยะระสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
นางสาวสุวรรณา วงษ์ยาปาน

นางสาวชัชฎาพร ใหม่โสภา

นางสาวนภัทร เนียมเครือ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ
     
นายเมฆิน   ศรียุบล
นายยอดพุธ  นาคะเสถียร
นายกฤตณัท  ขำคง

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
     
 นายถาวร เฟื่องสำรวจ

นางสาวละมัย  ขอพึ่ง

 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป