องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
กองคลัง

 

นางทิพวรรณ  นาคะเสถียร

ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวอภิสรา  ธรรมมนตรี นางรชนก  เรืองศรี -ว่าง- 
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
     
นางสาวสมบูรณ์  ชนะภัย

 

 

นางวิไล  วงษ์นิกร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     

นายธรรมพร พากเพียรศิลป์

นางสาวสโรชา  ยืนทน

นางสาวอภิวัลย์  ใจเอื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป