องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองคลัง

 

นางทิพวรรณ  นาคะเสถียร

ผู้อำนวยการกองคลัง
     
-ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง- 
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
     
นางสาวสมบูรณ์  ชนะภัย

 

 

นางวิไล  วงษ์นิกร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     

นายธรรมพร พากเพียรศิลป์

นางสาวสโรชา  ยืนทน

นางสาวอภิวัลย์  ใจเอื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป