องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองคลัง

 

นางทิพวรรณ  นาคะเสถียร

ผู้อำนวยการกองคลัง
     
-- ว่าง 

นางสาวสมบูรณ์  ชนะภัย

นางวิไล  วงษ์นิกร

นักวิชาการคลัง ปก./ชก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 

-- ว่าง –

 
  เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
 
     
 

นายธรรมพร  พากเพียรศิลป์

 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
     
 

นางสาวสโรชา  ยืนทน

 
  คนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)