องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองช่าง

 

นายพิสิษฐ์  โสมรักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
     

-- ว่าง --

 

นายอดิศักดิ์  คงดี

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   พนักงานสูบน้ำ
     
นายพีรพัฒน์ ศรีเนาวรัตน์ นายสุพรรณ ไชยชาญ นายกฤตณัท ขำคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
     
นายยุทธนา เฟื่องสำรวจ

นายสุวัฒนา ใยวิจิตร์

นายสมปอง สงสะอาด
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ