องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
นายสถาพร ธรรมมา  -ว่าง-  -ว่าง- 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
     
นางสาวชนกานต์ สีระสา   นางสาวเกศรินทร์ แจ้งประพันธ์   -ว่าง- 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คนงานทั่วไป .........