องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


     
 

นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
-ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง- 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
   
 

นางสาวชนกานต์ สีระสา  

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)