องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     
 

นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 

นางสาวชนกานต์ สีระสา  

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)