องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
นายสถาพร ธรรมมา  -ว่าง-  -ว่าง- 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

     
นางสาวชนกานต์ สีระสา   นางสาวเกศรินทร์ แจ้งประพันธ์   -ว่าง- 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คนงานทั่วไป .........