องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 15.275 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 9,546.87 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นที่ราบลุ่มขนานไปตามแม่น้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5 เมตร และที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเนือ และลมมรสุมตะวันตกฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าว ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเพราะปลูก และการเกษตร 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง มีเขตการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านโคกกะจะ หมู่ 5 บ้านมอญ หมู่ 2 บ้านตึกปืน หมู่ 6 บ้านบางตาล่า หมู่ 3 บ้านตึกปืน หมู่ 7 บ้านบำหรุ หมู่ 4 บ้านท่าเรือ หมู่ 8 บ้านหนองพังพวย หมู่ 9 บ้านชลประทาน 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 6,418 คน แยกเป็นชาย 3,013 คน หญิง 3,405 คน จำนวนครัวเรือน 2,430 ครัวเรือน 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 -14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ดังนี้ - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ จำนวน 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จำนวน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง จำนวน 1 แห่ง - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลรอบเมือง จำนวน 1 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 98 ราย 4.3 อาชญากรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ไม่มีเหตุอาชญากรรม 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จากากรตรวจสอบพบว่ามีปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น และยังไม่พบผู้ค้าเพราะเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้บูรณาการในการทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ของตำบลรอบเมือง ออกตั้งด่านและตรวจตราในชุมชนตำบลรอบเมือง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนตำบลรอบเมือง 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (๓) มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๔) มีโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕) มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖) มีโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ำ , ทางราง ฯลฯ) การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและการเดินทางไปอำเภอเมืองปราจีนบุรี ต้องใช้การเดินทางโดยทางบกและมีถนนสายหลัก ดังนี้ - ถนนสายโคกกะจะ – บัวลาย - ถนนสายปราจีนบุรี - บ้านสร้าง - ถนนสายสุวินทวงศ์ - ถนนสายโคกกะจะ – สันทรีย์ 5.2 การไฟฟ้า - มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 5.3 การประปา ระบบประปาส่วนภูมิภาค ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 หมู่ที่ 1, 2, 6, 8, 9 ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 5.4 โทรศัพท์ - ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 5 บ้านมอญ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน ที่มา : แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ -ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ไม่มีไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์