องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

            ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านโคกกะจะ  โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี   ไปทางทิศเหนือประมาณ  3  กิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                   ทิศเหนือ         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
                   ทิศใต้             ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
                                       และองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม                     
                   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

          เนื้อที่

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีเนื้อที่ประมาณ  15.275   ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน  9,546.87  ไร่

         ภูมิประเทศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มขนานไปตามแม่น้ำปราจีนบุรี (แม่น้ำบางปะกง)

  จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่   ดังนี้

หมู่ 1   บ้านโคกกะจะ                     หมู่ 5 บ้านมอญ

หมู่ 2  บ้านตึกปืน                          หมู่ 6 บ้านบางตาล่า

หมู่ 3  บ้านตึกปืน                          หมู่ 7 บ้านบำหรุ

หมู่ 4  บ้านท่าเรือ                          หมู่ 8 บ้านหนองพังพวย

                                                หมู่ 9  บ้านชลประทาน

          ประชากร

                ประชากรทั้งสิ้น  6,304  คน   แยกเป็นชาย  2,935 คน   หญิง  3,369  คน

จำนวนครัวเรือน  2,255  ครัวเรือน   (ข้อมูล  ณ เดือน มิถุนายน 2557) 

สภาพทางเศรษฐกิจ

            อาชีพ   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ

            หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                1.  โรงแรม        3      แห่ง

                2.  ปั๊มน้ำมัน      1      แห่ง

                3.  ปั๊มก๊าซ        1      แห่ง

สภาพทางสังคม

          การศึกษา

                1.โรงเรียนประถมศึกษา                               1      แห่ง

                2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                2      แห่ง

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                 1. วัด / สำนักสงฆ์                                    6     แห่ง

           การสาธารณสุข

                1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.รอบเมือง)   1   แห่ง

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                1.  ที่พักตำรวจอาสาสมัคร (ตำรวจบ้าน)   1    แห่ง

การบริการพื้นฐาน

          การคมนาคม

                การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและการเดินทางไปตัวอำเภอต้องใช้การเดินทางโดยทางบก

และมีถนนสายต่าง ๆ  ดังนี้

                   - ถนนสายโคกกะจะ - บัวลาย

                    - ถนนสายปราจีนบุรี - บ้านสร้าง

                    - ถนนสายสุวินทวงศ์

                    - ถนน รพช.เข้าหมู่บ้าน หมู่ 2 , 3 , 4 , 5

                    - เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ และถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนแอสฟัลติก

                       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และถนนดินลูกรัง

            การโทรคมนาคม

                    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      ทุกหมู่บ้าน

            การไฟฟ้า

                    - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                    -  คลอง                  1        แห่ง

                   -  หนองน้ำ               4       แห่ง

           ประปา

                    - ประปาหมู่บ้าน ใช้ในพื้นที่หมู่  2 - 7

                    - ประปาภูมิภาค ใช้ในหมู่ 1, 8 , 9

  ข้อมูลอื่น ๆ

         ทรัพยากรธรรมชาติ

                    - ป่าไม้

                     - แหล่งน้ำ

           มวลชนจัดตั้ง

                     1. ลูกเสือชาวบ้าน                                         จำนวน     50   คน

                     2. ไทยอาสาป้องกันชาติ                                   จำนวน    50   คน

                     3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)         จำนวน    80   คน

                    4.  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)             จำนวน    30   คน

                    5.  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                         จำนวน    98   คน

                     6.  ตำรวจอาสาสมัคร                                       จำนวน    10   คน