องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

       
  นางสาวณัฐพร   สมใจ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  

โทรศัพท์ 0-95192-9956
   
นางสาวพิชญ์จิรา   ละมูล
นางทิพวรรณ   นาคะเสถียร
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-92967-3425 โทรศัพท์ 0-81761-7088

 

 
นายพิสิษฐ์   โสมรักษ์
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 0-86092-4309 โทรศัพท์ -