องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางสาวณัฐพร  สมใจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
   

นางสาวพิชญ์จิรา  ละมูล

นางทิพวรรณ  นาคะเสถียร

หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
นายพิสิษฐ์  โสมรักษ์ - - ว่าง - -
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม