องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
(พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒)  รวม ๔  ด้าน ดังนี้

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้คู่คุณธรรม 

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

มุ่งเน้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความมั่นคง   ในการดำรงชีวิตภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

          แนวทางการพัฒนา

          1. การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี  มีระบบผังเมืองที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ  ครบครัน ระบบการคมนาคมที่ดี เชื่อมโยง
           2. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่งถึงโดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ

          
3.  การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

          
4. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัดระเบียบสังคม

           5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม 

มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐาน ที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

          แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาปลูกฝังเยาวชน รวมทั้งประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงโดยพัฒนาควบคู่ด้านคุณธรรม
          2. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนักเห็น
ถึงคุณค่าและลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล
          3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงลบต่อชุมชนในระดับหนึ่ง
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งทางด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

           5. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์  และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน การพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

          ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม

 มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ นำไปสู่มาตรฐานและความปลอดภัย โดยสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การเพิ่มรายได้ และการพัฒนา

          แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ
          2.สร้างมูลค่าเพิ่มจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่องจากการเกษตร

          3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาความรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

          4. ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และให้การบริการคลีนิคเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล

ยุทธศาสตร์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

          มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี    

          แนวทางการพัฒนา

          1.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำเพียงพอต่อการยังชีพ  ค่าครองชีพไม่สูง  มีรายได้ที่มั่นคง มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน