องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


     
 

นางสาวณัฐพร สมใจ  

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 
   
 

นางเพชรนภา รัตแสนศรี  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ