องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (Vision)


รอบเมืองเมืองน่าอยู่      ความรู้คู่คุณธรรม

ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

          - รอบเมืองเมืองน่าอยู่   มุ่งเน้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

          - ความรู้คู่คุณธรรม   มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

         - ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ นำไปสู่มาตรฐานและความปลอดภัย  โดยสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปการเพิ่มรายได้ และการพัฒนา

          - น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี    

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ( MISSION )

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
         2. มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข
          3. มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นำไปสู่มาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า
          4.  เสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้  สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม
นําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน