องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี 2559-2561

    รายละเอียดข่าว

ปกแผนพัฒนาสามปี 2559-2561    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 
ส่วนที่ 1 บทนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนำแผน 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่3.1บัญชีรายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
คำนำ
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ