องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]68
2 ประกาศ ก.อบต.จ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 4 เม.ย. 2565 ]65
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2565 ]81
4 มาตการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 5 ม.ค. 2565 ]66
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]69
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ส.ค. 2564 ]58
7 ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการ อบต.รอบเมือง [ 14 พ.ค. 2564 ]57
8 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.รอบเมือง [ 14 พ.ค. 2564 ]60
9 ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 - 2566 (โครงสร้าง ฉบับที่ 2) [ 14 พ.ค. 2564 ]60
10 คำสั่งมอบหมายงานส่วนราชการ [ 14 พ.ค. 2564 ]63
11 คำสั่ง มอบหมายอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. [ 1 ม.ค. 2564 ]59
12 มอบหมายอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ [ 1 ม.ค. 2564 ]55
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 พ.ย. 2563 ]72
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 - 2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]57
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 8 มี.ค. 2562 ]63
16 นโยบายกำกับองค์กรที่ดี. [ 10 ต.ค. 2560 ]64
17 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 ต.ค. 2560 ]62
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2559 ]56
19 คำสั่งมอบอำนาจนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 1 ม.ค. 2556 ]56