องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี


แผนสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)

    รายละเอียดข่าว

แผนสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)    เอกสารประกอบ แผนสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)
 
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 3 การนำแผน 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3.1 - บัญชีรายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
ปกแผนพัฒนาสามปี ฉบับจริง
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ