องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562 ของ อบต.รอบเมือง [ 27 ธ.ค. 2562 ]25
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 27 ธ.ค. 2562 ]24
3 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 พ.ค. 2562 ]24
4 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 พ.ค. 2562 ]20
5 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 20 พ.ค. 2562 ]22
6 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2562 ]25
7 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 20 พ.ค. 2562 ]25
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2562 ]24
9 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 พ.ค. 2562 ]22