องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]45
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]43
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]46
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562 ของ อบต.รอบเมือง [ 27 ธ.ค. 2562 ]42
5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 27 ธ.ค. 2562 ]40
6 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 พ.ค. 2562 ]44
7 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 พ.ค. 2562 ]33
8 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 20 พ.ค. 2562 ]37
9 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2562 ]43
10 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 20 พ.ค. 2562 ]42
11 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2562 ]41
12 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 พ.ค. 2562 ]41